+48 731067766

Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
„WILLA BUKOWIEC”
Ul. Tokarska 15a, 58-533 Bukowiec
(obowiązuje od 31/12/2011)


PRZEDMIOT REGULAMINU

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na   terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej,zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie Dokonując ww. wymienionej czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
  3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym z pokoi oraz w biurze obiektu.

DOBA NOCLEGOWA

      1.   Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o 15.00 w dniu przyjazdu, kończy o 10.00 w dniu  
            wyjazdu. Goście przyjmowani są do godziny najdalej 21.00 w dniu przyjazdu.
      2.   Przedłużenie doby pobytowej jest możliwe w miarę dostępności obiektu (pokoi), tylko i
            wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi obiektu


REZERWACJA I MELDUNEK

       1.  Rezerwacja może być dokonana telefonicznie lub drogą elektroniczną.
       2.  Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłacenia w ciągu 3 dni od daty
            rezerwacji zadatku w wysokości 50% całkowitej opłaty za pobyt.
            Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.                                                            
       3.  Rezygnacja z pobytu lub zmiana zgłoszona po otrzymaniu zadatku przez Kierownictwo        
            „ Willa Bukowiec”, złożona na piśmie lub mailowo w terminie 30 dni przed datą początku
            początku pobytu (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Usługodawcę) w przypadku
            rezerwacji obejmujących okresy: Bożego Narodzenia, Sylwestra, ferii zimowych,                   
            Wielkanocy i  wakacji oraz 14 dni w przypadku pozostałych terminów, skutkuje                      
            rozwiązaniem umowy, a otrzymany zadatek podlega zwrotowi (przelewem na konto Gościa)
       4.  Złożenie rezygnacji w terminach krótszych niż wymienione oznacza odstąpienie od umowy,
            a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego)
       5.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu przed jego zakończeniem Obiekt nie zwraca          
            opłaty za pozostałą część pobytu.                                                                                               
       6.  W przypadkach niezależnych od Gościa lub Wynajmującego, istnieje możliwość zmiany       
            terminu pobytu w obiekcie na dowolny inny termin, nie później niż do 2 miesięcy od daty     
            początku pobytu i w zależności od dostępności obiektu.                                                            
                                                                                                                                              
        7.  Podstawą do zameldowania jest okazanie obsłudze obiektu dokumentu tożsamości.              
        8.  Gość jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt podczas meldowania.         
        9.  Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w godzinach 8.00:a 22.00.                  
      10.  Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco           
             naruszył Regulamin.                                                                                                                             
      11.  Obiekt „Willa Bukowiec” może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas          
             swojego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, zachowując się agresywnie lub wulgarnie
             w szczególności w okresie ciszy nocnej (22.00 – 6.00). Informacje uzyskane od  sąsiadów    
             o wyjątkowo głośnym i wulgarnym zachowaniu  mogą również być podstawą  do                   
             natychmiastowego wymeldowania. Niszczenie mienia obiektu, mienia Gości lub              
             pracowników obiektu również podlega powyższym działaniom.                                                  
      12.  W przypadku wymeldowania Gości,  którzy rażąco naruszyli Regulamin obiektu, obiekt      
             nie zwraca opłaty za pobyt  (skrócenie pobytu) a Gości obciąża za wyrządzone szkody.        
      13.  Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących            
             obsługi wybranych urządzeń i udziela ogólnych informacji.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI


        1.  Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym               
             nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie        
             szkody powstałe w wyniku działania dzieci.                                                                                
        2.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń    
             i wyposażenia Obiektu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Obiekt      
             zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od Gościa za wyrządzone szkody również       
             po jego wyjeżdzie.                                                                                                                     
        3.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia       
             usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania
             się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty   
             za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.                                                          
        4.  Obiektowi przysługuje ustawowe prawo do zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa
             do obiektu w przypadku opóżnienia z uregulowaniem platnosci za pobyt lub                        
             nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.                                                               
        5.  Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.     
        6.  Po ustaniu zakwaterowania Gość jest zobowiązany zwrócić apartament Wynajmującemu     
             w stanie niepogorszonym.                                                                                                         
        7.  W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie         
             wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Wszelkie         
             roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze przez           
             obsługę, mogą być dochodzone na drodze cywilno-prawnej.                                                   
        8.  W przypadku zgubienia kompletu kluczy Gość zostanie obciążony opłatą umowną  w          
             wysokości 100 zł.                                                                                                                      
        9.  Gość zobowiązany jest zgłosić się w biurze obiektu  w dniu zakończenia pobytu w celu       
              dopełnienia formalności wymeldowania (tj. odebranie apartamentu i zwrot kluczy).             
       10.  Obiekt oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa   
              bez nadzoru.

                                                                                                                                         

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH


         1.  Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiekcie będą odesłane na wskazany adres na     
              koszt Gościa.                                                                                                                            
         2.  W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy,         
              obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 2 miesięcy, a po   
              upływie tego okresu przedmioty przechodzą na własność obiektu.


                  
CISZA NOCNA                    
                                                                              
W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00


POSTANOWIENIA DODATKOWE

         1.  Obecność zwierząt na terenie obiektu jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzyskaniu    
              zgody od obsługi obiektu i jest uzależniona od gatunku oraz rasy zwierzęcia. Po uzyskaniu
              zgody zwierzęta mogą przebywać za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel jest                 
              zobowiązany za trzymanie go w taki sposób aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości
              oraz personelu. Obecność psów ras uznawanych powszechnie za niebezpieczne oraz       
              mieszańców tych ras jest bezwzględnie zakazana. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie  
              nieczystości pozostawione przez zwierzę zarówno na terenie obiektu jak i na całej
              posesji.
         2.  W obiekcie dozwolone jest palenie tytoniu jedynie w miejscu wyznaczonym na zewnątrz
              budynku.                                                                                           
         3.  W pokojach nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych np. broni, amunicji
              materiałów łatwopalnych, rozpuszczalników i farb itp.                                                     
         4.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu , poza
              nieznacznym przestawianiem mebli, nie naruszającym ich funkcjonalności i      
              bezpieczeństwa korzystania.                                                                                        
         5.  Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do apartamentu      
              (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia itd.)